Εκπαιδευτικό Υλικό

Εξοπλίζουμε, αναβαθμίζουμε και προσαρμόζουμε την εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο με δυναμικό τρόπο έτσι ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες απαιτήσεις.

Βιβλία εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών